music player by www.azarava.com ---> من همیشه کنارتم

من همیشه کنارتم

لبخند بزن هرچند مصنوعی باشه

منبع : http://marjanoo.ir

 

????? ??? ?? جمعه نوزدهم تیر ۱۳۹۴???? ۱۹ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

 

منبع : http://marjanoo.ir

 

????? ??? ?? جمعه نوزدهم تیر ۱۳۹۴???? ۱۹ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

سعی نکن " متفاوت " باشی
فقط " خوب " باش !!!
این روزها " خوب " بودن به اندازه ی کافی " متفاوت " است . 


????? ??? ?? سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲???? ۱۸ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

زندگي بودن در اكنون است و لذت بردن از تك تك لحظه ها
چه تلخ و چه شيرين ميگذرد
چنان باش تا در انتها به لبخندت رشك بورزد…
"لمس زندگی"


????? ??? ?? سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲???? ۱۸ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

خدایا! مرا به بزرگی چیزهایی که ارزانی کرده ای آگاه کن
تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را بهم نریزد.

????? ??? ?? سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲???? ۲۳ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

یاد تمام روزهای کودکی به خیر …..
روز هایی که گاهی روی دوشت بودم ….
گاهی در بغلت و گاهی دست در دست تو به همراهت ……
اکنون دیگر نه من بچه هستم ….. نه تو جوان …..
و من خوب میدانم …..
جوانیت را به پیری سپردی …..
تا من کودکی را با جوانی عوض کنم ……….
تمام دنیای من …… پدرم …… ممنونم ………دوستت دارم ……. 

????? ??? ?? سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲???? ۲۳ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

????? ??? ?? سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲???? ۲۳ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

نبودنِ تو
فقط نبودنِ تو نیست
نبودنِ خیلی چیزهاست…
کلاه روی سرمان نمی‌ایستد!
شعر نمی‌چسبد…
پول در جیب‌مان دوام نمی‌آورد!
نمک از نان رفته!!!
خنکی از آب………….
” ما بی‌تو فقیر شده‌ایم ” مادر ….

????? ??? ?? سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲???? ۲۲ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

ﺳﻪ ﭼﻴﺰ- ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪﺍﺯﺩ ( : ١- ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺤﻪ ﺩﺍﺭﺵ ﻛﻨﺪ ٢-ﺍ...ﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻩ ٣- ﻣﺮﻭﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺮﺍﺵ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺍﺩﻩ )
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ-ﻛﻪ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ ( : ١-ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﻪ ٢-ﺣﺮﻓﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻫﺎﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻩ ٣- ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍ )
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ - ﺯﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﻜﺸﺪ (: ١- ﺯﻧﻲ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺍﺭﺟﺤﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ٢- ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﺁﻳﻨﺪ ﻩ ﺍﺵ ٣- ﺭﻓﺘﻦ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺴﺮﺵ )
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ- ﺯﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﺪ( : ١- ﺯﻳﺒﺎﻳﻴﺶ ٢- ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴﺒﺶ ٣- ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ )
ﺳﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻥ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ( : ١-ﺑﺰﺭﮔﻲ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ ﻭ ﺗﻴﺰﻱ ﻧﮕﺎﻫﺶ ٢- ﭘﺎﻛﻲ ﻭ ﻋﺬﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﺵ ٣- ﭼﺎﻝ ﺭﻭﻱ ﻟﭙﺶ ﻳﺎ ﺧﺎﻝ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺗﺶ )
ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖِ ﺯﻥ ﻛﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﺂﻳﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ( : ١- ﺳﻜﻮﺗﺶ ٢-ﺟﺮﺃﺕ ﺁﻧﻴَﺶ ٣- ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻧﺶ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﻥ )
ﺳﻪ ﺭﺍﺯ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻓﺎﺵ ﻣﻴﻜﻨﺪ( : ١- ﺯﻥ ٢- ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺖ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻫﺬﻳﺎﻥ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ٣-ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻧﺶ )
ﺳﻪ ﭼﻴﺰ- ﺯﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮﻭﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ ( : ١- ﺧﻴﺎﻧﺖ ٢-ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺯﺩﻥ ٣- ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺯﻥ (ﻗﻮﺕ ﺗﺤﻤﻠﻲ) ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺷﮕﻔﺖ ﺯﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﺪ!
????? ??? ?? پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲???? ۱۶ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

عشق
چیزی نیست
که بتوان پنهان‌ ش کرد … 


????? ??? ?? دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲???? ۱۷ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

دخترانی با بینی‌های به شدت کوتاه شده، گونه های به شدت باد کرده، رژ لب‌هایی که تا یک سانت بالاتر و پایین‌تر از لب را هم پوشانده، موهای بلوند شده، ابروهای بریده نقاشی شده تا آسمان رفته، پوست‌های برشته، لنزهای رنگی خط دار در چشم، لباس‌های دکولته، عکس‌هایی از استخر رفتن‌شان، پارتی رفتن‌شان، ترکیه و دوبی رفتن‌شان. بدن‌هایی که در پیچ و تابی عجیب، سکس را به طرز ارزانی فریاد می‌زند و پیج‌هایی که به روی عموم بازاست.

این دختران نیاوران و جردن نشین، حتی رشت و اصفهان و اهواز نشین. این دختران دانشگاه رفته. این دختران که از قشر فقیر جامعه نیستند ولی هر چه در عکس‌هایشان نگاه می‌کنم چیزی بیش از فقر نمی‌بینم، فقری از آن مایه که وقتی به یکی از روستاهای ایران رفتم دیدم: مردم محتاج به نان شب، که همگی ماهواره داشتند. دلم می‌گیرد از این همه فقر و دخترانی که انگار از روی هم کپی و تکثیر شده اند. دلم می‌گیرد از سرزمینی که انگار دختران و پسرانش دیگر زیبایی را نمی‌فهمند. دلم می‌گیرد از دخترانی که به طرز ارزانی به کاریکاتوری از ستارگان پورن غربی که نه، بلکه فضایی بدل شده اند. دلم می‌گیرد از مُدی که از ناکجا آباد ذهن ایرانی درآمده که من در هیچ کجای دنیا ابروهایی به این شدت پهن و به این شدت مورب ندیده ام. دلم می‌گیرد از تو، از خودم، از ما که این‌گونه غیر طبیعی هستیم در جهان. انگار ما در این سال‌ها زیادی جلو افتادیم. در این سال‌ها چه بر سر خودمان آوردیم چه بر سرمان آوردند که حاصلش این شد …


????? ??? ?? یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲???? ۲۰ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

ایام سوگواری آقا ابا عبداله تسلیت باد .

????? ??? ?? چهارشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۲???? ۱۱ قبل از ظهر ???? اهريمن مهربان|

تا حالا یه دوست دارم ویه دلم برات تنگ شده تو گلوت گیر کرده؟
با تمام وجود دوست دارم
باتمام وجود دلم برات تنگ شده و…..
اما تو نیستی ….
دوست دارم زمزمه هر روز وهر لحظه منه حتی اگر تو از من منتفرباشی….
دوست دارم……
????? ??? ?? چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲???? ۱۹ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

فاصله ی بین دیدن خوب و خوب دیدن بسیار زیاد است
انسانهای زیادی را دیده ام که بینایی نداشتند
اما دنیا را بسیار زیباتر از من می دیدند …


????? ??? ?? چهارشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۲???? ۱۹ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد

 میخواهی کودک باشی

 کودکی به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد

 و آسوده اشک می ریزد

 بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی …


????? ??? ?? جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲???? ۲۲ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

????? ??? ?? جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲???? ۲۲ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

????? ??? ?? جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲???? ۲۲ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

مراقب باش ! 

وقتی سوار بر تاب زندگی شدی، 

دست روزگار هلت می دهد؛ 

ولی قرار نیست تو بیفتی! 

اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی، 

اوج می گیری…به همین سادگی…!

????? ??? ?? جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲???? ۲۲ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

????? ??? ?? جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲???? ۲۲ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|

انسان های خوب
همچو انعکاس ماه در زلال برکه اند
لمس شدنی نیستند ولی زیبایی بخش ظلمت شبند.


????? ??? ?? شنبه دوم شهریور ۱۳۹۲???? ۱۸ بعد از ظهر ???? اهريمن مهربان|


????? ?????
» ارباب انگشترا
» جوانای امروزی
» یکی باش .
» لمس زندگی
» خدایا!
» پدرم دوستت دارم !
»
» مادر عزیزم
» سه چیز در مورد زن
» عشق
Design By : Pars Skin


height="17"data="http://www.uploadmusic.org/musicplayer.swf?song_url=http://www.uploadmusic.org/MUSIC/1201101343838323.mp3&autoplay=true">
Upload Music